Zadzwoń do Nas - 71 332 49 94

Home » Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

PLIK DO POBRANIA:  WARUNKI UCZESTNICTWA z dnia 01.04.2011 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY „ADARA”

/ z poprawkami z dnia 01.04.2011/

§1. Postanowienia ogólne

 1. Prawa i obowiązki uczestników określają wydane w oparciu o art. 384 §1 k.c. „Warunki uczestnictwa”.

 2. Niniejsze „Warunki uczestnictwa” stanowią integralną część „umowy – zgłoszenie”.

 3. Użyte w treści warunków uczestnictwa określenia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 poz. 884 ze zm.)

  • Organizator, bądź Biuro Podróży „ADARA” we Wrocławiu

  • Klient – osobę, która zawarła z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej

  • Agent – osobę zawierającą umowę w imieniu i na rzecz Organizatora

  • Umowa – dokument „umowa – zgłoszenie”

§2. Zawarcie umowy

 1. Przed zawarciem umowy uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Zawarcie umowy o usługę turystyczną następuje przez podpisanie dokumentu „umowa-zgłoszenie” przez Klienta i osobę upoważnioną do działania w imieniu Organizatora.

 2. Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę, a pozostałą kwotę reguluje do 30 dni przed datą imprezy, bądź w innym uzgodnionym z Organizatorem terminie. Nieuregulowanie należności w termi9nie stanowi podstawę do rozwiązania umowy, a tym samym skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku właściwych dokumentów uprawniających podróżnego do przekraczania granic państwowych oraz za skutki odprawy celnej.

 4. W terminie 48 godzin od zawarcia umowy Organizator uprawniony jest do odstąpienia od niej, jeżeli kontrahent zagraniczny nie potwierdzi zamówionych świadczeń w skład imprezy.

§3. Cena i jej zmiana

 1. Minimalna zaliczka uiszczana przy zawarciu umowy wynosi (od jednej osoby) 30% ceny imprezy.

 2. W przypadku ofert specjalnych typu Last Minute, Klient uiszcza całość należności wynikającej z umowy równocześnie z jej zwarciem.

 3. Cena imprezy ustalona w umowie może być podwyższana przez Organizatora w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  • wzrostu kosztów transportu

  • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych

  • wzrostu kursów walut

 1. Ceny określone w umowie nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem, o ile oferta tego nie przewiduje, a także usług indywidualnie zamawianych przez Klienta jak wycieczki fakultatywne, wynajem samochodu, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe, serwis hotelowy itp.

 2. Wzrost ceny imprezy o więcej niż 30% upoważnia Klienta do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Organizatora w przeciągu trzech dni od chwili otrzymania informacji o dopłacie.

§4. Świadczenia Organizatora

 1. Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie skierowania (voucheru) lub wpisanie na listę uczestników w przypadku wyjazdów zbiorowych.

 2. Warunkiem wydania dokumentu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jest otrzymanie przez Organizatora pełnej należności określonej w umowie.

 3. Bilety lotnicze są ważne w dniach, na które zostały wystawione, bez możliwości zmian.

§5. Zmiany świadczeń

 1. Żądanie klienta w zakresie zmiany terminu, programu imprezy bądź przeniesienia uprawnień na rzecz innej osoby będzie uwzględnione w miarę możliwości bez dodatkowych opłat.

 2. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji Klient powinien w ciągu trzech dni od powiadomienia, poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W takim przypadku Klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej, o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

 3. Z ważnej i wyjątkowej przyczyny, takiej jak nieprzewidywalny brak dostępu do obiektu, który miał być zwiedzany, czy też niemożliwe do pokonania i zagrażające bezpieczeństwu Klienta trudności w dojeździe do obranego celu, jak również nieuzasadnionego nieprzyjęcia Klienta przez kontrahenta zagranicznego mimo rezerwacji poczynionej przez Organizatora, ten ostatni jest uprawniony do zmiany programu imprezy, bądź zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach wczasowych o równorzędnym lub wyższym standardzie. Spełnieni w takich przypadkach świadczenia zastępczego jest równoznaczne z należytym wykonaniem umowy przez Organizatora.

 4. W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych Klientowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.

 5. w sytuacjach skrajnych, np. wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania hotelu, Organizator ma prawo w czasie trwania imprezy przekwaterować Klienta do innego hotelu lub pokoju tej samej lub wyższej kategorii

 6. Organizator ma prawo odwołać imprezę z powodu siły wyższej. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty.

§6. Rezygnacje

 1. Klient może w każdym czasie odstąpić od zawartej między stronami umowy składając pisemne oświadczenie. Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się dzień, w którym Organizator otrzymał pisemne oświadczenie Klienta.

W przypadku otrzymanej z biura faktury Vat , do pisemnej rezygnacji klient musi dołączyć otrzymaną

fakturę lub wydruk z kasy fiskalnej. W przypadku braku tych dokumentów biuro nie rozpatruje

rezygnacji

 1. W razie odstąpienia od umowy prze Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Biuro zwraca dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o koszty rezygnacji. Potracenia te wynikają z kosztów dokonania rezerwacji i poczynionych nakładów w przygotowaniu imprezy przez Organizatora. Wysokość potrąceń uzależniona jest od terminu pisemnej rezygnacji złożonej w Biurze:

  • 200 zł opłaty manipulacyjnej,

  • 300 zł jeżeli uczestnik zgłosi rezygnację w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

  • 60 % ceny imprezy, jeżeli uczestnik odstąpi od umowy między 30 – 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

  • 70 % ceny imprezy, jeżeli uczestnik odstąpi od umowy między 20 – 10 dniem przed datą rozpoczęcia pobytu

  • do 10 dni przed rozpoczęciem pobytu koszty potrąceń uzgadnia się każdorazowo z Organizatorem, jednak wynoszą one nie mniej niż 70 % ceny imprezy.

Organizator może jednakże zwolnić Klienta z zapłaty powyższych kosztów, gdy zarezerwowane przez Klienta miejsce w imprezie zostanie sprzedane innej osobie. Wówczas Klient ponosi jedynie w/w opłatę manipulacyjną.

 1. Koszty rezygnacji są naliczane także w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z następujących przyczyn:

  • Odmowy wydania paszportu lub wizy,

  • Braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,

  • Niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności,

  • Nieprzybycia na miejsce zbiórki,

  • Uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne lub celne

 2. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy do chwili rozpoczęcia imprezy w przypadku: decyzji odpowiednich władz państwowych, strajku, działań wojennych lub zamieszek zagrażających bezpieczeństwu Klienta.

 3. W przypadku braku zakładanego minimum uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator gwarantuje Klientowi zwrot wniesionych wpłat, bez obowiązku dalszych świadczeń odszkodowawczych.

§7. Reklamacje

 1. W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo reklamacji.

 2. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie do pilota/rezydenta/opiekuna grupy, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. Jeżeli reklamacje nie przyniosą skutku należy sporządzić protokół, który musi być potwierdzony przez pilota/ rezydenta. opiekuna grupy. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacje potwierdzone przez pilota/ rezydenta/ opiekuna grupy wraz z określeniem roszczeń należy złożyć na piśmie do Organizatora w terminie 5 dni od daty zakończenia imprezy.

 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni od daty jej otrzymania.

 5. Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (awarie, siły wyższe)

 6. Biuro oferuje Klientom, których reklamacje uznane zostaną za uzasadnione jedną z trzech możliwości do wyboru przez Klienta:

  • prawo bonifikaty przy zakupie kolejnych imprez oferowanych przez Organizatora

  • obniżenie ceny imprezy proporcjonalnie do wyrządzonej Klientowi szkody

  • świadczenia alternatywne

 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z realizacją umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, bądź Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w zależności od właściwości rzeczowej wskazanej w kodeksie postępowania cywilnego.

§8. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonane oraz nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem.

 2. Wszelkie zaś odszkodowania wypłacane są na podstawie udokumentowanych kosztów poniesionych przez Klienta.

 3. Organizator nie może rekompensować reklamacji dotyczących linii przewozowych lub hoteli, jeżeli przedmiot reklamacji jest w uznaniu hotelu lub przewoźnika bezpodstawny i stanowi normalną praktykę danego hotelu lub przewoźnika.

 4. Organizator nie zwraca równowartości świadczeń nie wykorzystanych z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z oświadczenia Agentów odbiegające od programów imprezy i innych dokumentów wchodzących w skład umowy.

 6. Klient obowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie imprezy przez niego ;lub osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką. Jeśli Organizator pokrył szkodę wyrządzoną przez Klienta, jest uprawniony do dochodzenia od klienta równowartości wypłaconego odszkodowania.

 7. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, chyba że umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska wyłącza taką możliwość. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

§9. Ubezpieczenie

 1. Organizator oświadcza, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie organizacji imprez turystycznych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej względem Klientów, stosownie do art. 5 ust 2 oraz ust. 3 Ustawy. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią integralną część umowy zawartej między stronami.

 2. Organizator oświadcza, że klienci uczestniczący w imprezie zorganizowanej zagranicznej ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zgodnie z podpisana Umową – Zgłoszeniem.

 3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów rezygnacji z imprezy – sugerujemy dokonanie takiego ubezpieczenia w dniu dokonania rezerwacji. Zalecane jest także zawarcie umowy ubezpieczenia bagażu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. przed zawarciem umowy organizator może zmienić dane zawarte w katalogu, programie, cenniku lub warunkach uczestnictwa, o czym klient w dniu zawarcia umowy zostanie poinformowany.

 2. W zakresie nie uregulowanym umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

Comments are closed.