Zadzwoń do Nas - 71 332 49 94

Home » Umowa – zgłoszenie

Umowa – zgłoszenie

PLIK DO POBRANIA: Umowa Rimini wczasy 2014

 

Biuro Podróży ADARA

Wrocław ul. Pereca 1-3, 71 3324994 e-mail biuro@adara.wroc.pl

Organizator imprez turystycznych koncesja 0140 ,

UMOWA – ZGŁOSZENIE z dnia ………………….

Na imprezę organizowaną – BP Adara Wroclaw ul.Pereca 1-3

Wpis do ewidencji gospodarczej nr 1537553/T koncesja nr 0140

nr imprezy , nazwa: …………………………….

Termin : ………………………………………. kolejność wejscia do autokaru……………..

Lp

1

Imię i nazwisko

pesel

Adres zamieszkania kod, ulica

Telefon kontaktowy ,

e-mail

2

Imię i nazwisko

Wpisz informacje o braku przeciw wskazań na wyjazd na wypoczynek za granicę:

Środek transportu: autokar / dojazd własny

miejsce wyjazdu autokaru Wroclaw ul…………………………. godz. …………..

Cena za imprezę za 1 osobę :

Wycieczki fakultatywne:

Impreze w całości należy opłacić na konto BP Adara 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

nr konta bankowego: 96 1020 5242 0000 2402 0025 2874

Zakwaterowanie: hotel x pensjonat domek letniskowy camping apartament dom sanatoryjny

pokoje: 2-x 3-□ 4-□ osobowe , pokoje typu studio 2 + 2 / wspólna łazienka/

pokoje posiadają WC x ; łazienkę x ; bez łazienki □ ; łazienkę z wc □

pokój 1 □ osobowy na życzenie klienta za dodatkową opłatą

Wyżywienie wg programu : RR-□ HB- x BB- x FB- x /.zakreślić/

UbezpieczenieNNW i KL standard : wliczone w cenę imprezy …….x ; nie wliczone w cenę……..x /.zakreślić/

1. Ubezpieczenia za dodatkową opłatą

* Koszty rezygnacji z udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od Klienta, np. choroba ;

* Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej;

* Ubezpieczenia Bagażu Podróżnego;

i inne informacja telefoniczna 71 3428513 ,601417048

*Istniej możliwość Podwyższenia Stawki Ubezpieczenia .

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – jeden egz.dla klienta, drugi egz. dla organizatora.

2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa i propozycją ubezpieczenia które stanowią integralną część niniejszej umowy, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Nadto potwierdzam prawdziwość moich danych i osób zgłoszonych przeze mnie podanych w umowie-zgłoszeniu własnoręcznym podpisem.

3.W terminie 7 dni przed rozpoczęcia imprezy organizator ma prawo odwołać imprezę bądź skreślić uczestnika z listy z przyczyn nie zależnych od organizatora np. zmiana autokaru, niewystarczająca ilość zgłoszeń, brak danych, brak terminowej opłaty,

4.Oświadczam ,że otrzymałem ramowy program i zakres świadczeń w wykupionej ofercie na piśmie.

5. W przypadku okoliczności powodujących opóźnienie powrotu autokaru do kraju proszę powiadomić ,

tel……………………………………….., e –mail……………………..

6.. Wyrażam zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu i dla osób zgłoszonych przeze mnie /faktury do odbioru w Biurze Podróży Adara/

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (jeśli nie, proszę skreślić).

……………………………………………………… …………………………………………………………………….

(miejscowość i data, pieczątka firmowa i podpis czytelny podpis uczestnika

Comments are closed.